Załącznik nr 9C do SIWZ – zał 4 do umowy – wykaz obiektów mapa część III | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.