Załącznik nr 1C do SIWZ – zał 3 do umowy – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac część III zmiana 05.02.2019 | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.