Załącznik nr 1A do SWIZ – zał 3 do umowy – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac część I | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.