Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy