Załącznik nr 6 do SWIZ – wykaz usług | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy