Załącznik nr 1B do SIWZ (zał. nr 2 do UMOWY PARK FOSA) – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy