Załącznik nr 1A do SIWZ (zał. nr 2 do UMOWY OGRÓD SASKI) – warunki wykonania i standardy | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy