Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.