Załącznik nr 8B do SIWZ – wzór umowy (częśc II) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej