Załącznik nr 1B do SIWZ – warunki wykonania umowy(część II) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej