załącznik nr 6 do UMOWY – wykaz osób | Prace ogrodniczo – porządkowe – część D