załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Prace ogrodniczo-porządkowe 5/PN/2018