Załącznik nr 4A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Prace konserwacyjne, eksploatacyjne i porządkowe oraz naprawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania trzech zdrojów oligoceńskich wraz ze stacją uzdatniania wody i punktem czerpalnym będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy