Załącznik nr 3B do SIWZ – wykaz obiektów wraz z lokazlizacją część II | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów