Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy_30.01.2020 | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy