Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zmiana 10.04.2020 | Utrzymanie czystości i porządku koryt cieków, kanałów, zbiorników wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych wraz z pasami eksploatacyjnymi, położonych na terenie m.st. Warszawy w ramach bieżących i interwencyjnych prac porządkowych