Zał. nr 8 i Nr 9 do SIWZ – FORMULARZ cenowy – 2020 i 2021 | Utrzymanie czystości i porządku koryt cieków, kanałów, zbiorników wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych wraz z pasami eksploatacyjnymi, położonych na terenie m.st. Warszawy w ramach bieżących i interwencyjnych prac porządkowych