Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy | Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Warszawie