Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób | Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Warszawie