Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty | Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Warszawie