Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Warszawie