Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Budowa placu zabaw wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gibalskiego w Warszawie