ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
11.12.2019 | Postępowanie 157/PN/2019

Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe wraz z pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego.

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. załącznik nr 1 do SiWZ – Projekt budowlany i wykonawczy
 4. załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 5. załącznik nr 1B do SIWZ – Przedmiar prac modernizacyjnych
 6. RYSUNKI do załącznika nr 1 do SIWZ_ Architektura
 7. załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt elektryczny
 8. załącznik nr 2A do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót elektrycznych
 9. załącznik nr 2B do SIWZ – Przedmiar branża elektryczna
 10. RYSUNKI do załącznika nr 2 do SIWZ_Elektryka
 11. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 12. Załącznik nr 3A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 13. Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 14. Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty
 15. Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz osób
 16. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz usług
 17. załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy
 18. Komunikat 17.12.2019
 19. załącznik Nr 11 do umowy – wzór karty gwarancji
 20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 21.  Komunikat 18.12.2019
 22. SIWZ_18.12.2019
 23. załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy_18.12.2019
 24. Komunikat 20.12.2019
 25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_03_01_2020
 26. Komunikat 03.01.2020
 27. SIWZ_03.01.2020
 28. załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy_03.01.2020
 29. Komunikat 07.01.2020
 30. Informacja z otwarcia ofert
 31. Informacja o wyniku postępowania