SIWZ | Likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi, wywozie wywrotów, złomów i połamanych konarów drzew oraz działaniach interwencyjnych na terenach pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz innych terenach wzdłuż cieków i kanałów położonych w granicach m.st. Warszawy.