Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Dostarczenie i montaż pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim realizowanych w ramach projektu Przystań Warszawa