Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego dla pawilonu edukacyjnego w rejonie ul. Wybrzeże Puckie/ Wybrzeże Helskie w Warszawie