Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Zaprojektowanie mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego w Warszawie.