Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni nad Kanałem Żerańskim w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy