Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób | Zaprojektuj i wybuduj: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonie robót budowlanych modernizacji schodów i chodnika na wale Reduty Wolskiej w Warszawie