Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zaprojektuj i wybuduj: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonie robót budowlanych modernizacji schodów i chodnika na wale Reduty Wolskiej w Warszawie