Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Zaprojektuj i wybuduj: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonie robót budowlanych modernizacji schodów i chodnika na wale Reduty Wolskiej w Warszawie