Załącznik nr 1 do SWZ – Program funkcjonalno użytkowy | Zaprojektuj i wybuduj: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonie robót budowlanych modernizacji schodów i chodnika na wale Reduty Wolskiej w Warszawie