Załącznik nr 1 do SWZ – warunki realizacji umowy i standardy wykonania prac (załącznik nr 3 do UMOWY) | Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury w pasach drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 2023-2024 r.