Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie diagnoz społecznych dla parków m.st. Warszawy