Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób zmiana 20.09.2021 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu w ramach zadania: „Parki Linearne”.