Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy (powtórzenie części 2 i 3)