Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”