Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz usług | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”