Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1275, pn.: „Oświetlenie wału wiślanego”