Załącznik nr 1B do SWZ – warunki ogólne i standardy jakościowe wykonania prac dla części 12 | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz na terenach położonych wzdłuż cieków i kanałów w m.st. Warszawie