Załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy 03.08.2021 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu w ramach zadania: „Parki Linearne”.