Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni m.st. Warszawy