Załącznik nr 7B do SWZ – zakres prac o ceny jednostkowe (Załącznik nr 1 do umowy) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni m.st. Warszawy