Załącznik nr 7 do umowy – wykaz pracowników | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni m.st. Warszawy