Załącznik nr 3 do umowy – lokalizacja | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni m.st. Warszawy