Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz usług | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni m.st. Warszawy