Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni m.st. Warszawy