Załącznik nr 1A do SWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe (Załącznik nr 2 do Umowy) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenach zieleni m.st. Warszawy