Załącznik nr 1E do SWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe (załącznik nr 2 do UMOWY KANAŁ ŻERAŃSKI) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa