Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy